Blog Image

Information fra DHV

Købekontrakt

Formularer Posted on Tue, December 06, 2016 15:08:28

Nedenstående købekontrakt kan anbefales ved ejerskift, der skal registreres i DHV.Parring/hvalpe

Formularer Posted on Tue, December 06, 2016 15:05:56

Formular til registrering af hvalpekuld (tro- og loveerklæring) skal indsendes til reg@d-h-v.dk. Nedenstående formular kan anvendes til dette brug.DNA-sag

Sagsafgørelser Posted on Fri, September 16, 2016 15:15:55

DHV har ved tidligere lejlighed behandlet en sag omkring tvivl om ægtheden af en
hunds stambog. I den konkrete sag mente den ene part i sagen at have bevis for
at en hund ikke var at af den afstamning som fremgik af stambogen.
DHVs
holdning til sagen er følgende:
Hvis en stambog skal erklæres ugyldig så er
det det det respektive stambogsførende organ der skal gøre det. Da DHV
anerkender FCI stambøger og den pågældende hund er stambogsført hos FCI, har DHV
ikke anden mulighed end at anerkende stambogen så længe FCI gør det.
DHV
afviste derfor at gøre yderligere i sagen og henviste vedkommende til i stedet
at forelægge beviserne for FCI med henblik på at få stambogen
tilbagekaldt.Generalforsamling

Mødereferater Posted on Fri, September 16, 2016 15:00:33

Fra årets repræsentantskabsmøde i DHV, afholdt d. 4. september 2016 har vi følgende referat:

Under punktet Eventuelt blev det diskuteret, hvordan vi skulle forholde os til den whippet “DNA-sag”, der i løbet af de senere år har verseret og givet anledning til tvivl og bekymring hos mange. Se vores konklusion under kategorien Sagsafgørelser.Tilmeldinger mm

Sagsafgørelser Posted on Fri, September 25, 2015 12:50:13

Foranlediget af spørgsmål der er dukket op fra medlemmer på
det seneste er nedenstående DHVs holdning:

1)
Det er ikke tilladt at tilmelde den samme hund til flere baner på
samme dag, eller med så kort mellemrum at hunden ikke vil kunne løbe på begge
baner uden at komme i konflikt med løbsreglementets §17.10 og §17.11 omkring
hviletid mellem løb. Hvis det opdages at det alligevel sker, vil det medføre
sanktioner over for ejeren fra DHVs side.

2)
De nye regler for placering af hunde i boks der er indført i
Sverige fra sæsonen 2015, strider efter DHVs vurdering imod hensynet til
hundenes sikkerhed og imod almindelig dyrevelfærd. DHV har derfor forståelse for
hvis ejere trækker midterhunde der bliver placeret på indersiden af inderhunde,
eller inderhunde der placeres på ydersiden af midterhunde. Det vil derfor ikke
medføre sanktioner fra DHVs side hvis ejere vælger at trække deres hunde på
ovenstående baggrund. Hundeejerne må dog stadig acceptere eventuelle sanktioner,
de i den forbindelse pådrager sig i forhold til det svenske
forbund.

Bestyrelsen i DHV, 8/9-2015Repræsentantskabsmøde 2015

Mødereferater Posted on Fri, September 25, 2015 12:38:53

Information til medlemmerne fra DHV repræsentantskabsmøde, afholdt 29. august 2015

Ændringer til løbsreglementet pr. 1/9 2015:
1)
Samarbejde med SHCF omkring klassifikation med virkning fra sæson 2016.
Ny §18 (efterfølgende paragraffer rykkes)
18.1 Væddeløbshundene inddeles i klasser baseret på deres sidste tre tider pr. distance i testløb og løb. Klassering af hunde foretages i samarbejde med Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund (SHCF).
18.2 Alle starter i både Danmark og Sverige indgår i klassering af hundene og klasserne er gældende på tværs af alle baner i Danmark og Sverige.
18.3 Hundene inddeles i fem klasser med klasse 1 som den hurtigste.
18.4 Efter hver løb beregnes hver hunds klasse på baggrund af dagens gennemsnitsklasse og dagens gennemsnitstid. Hundens aktuelle klasse er den bedste klasse den har opnået inden for de tre seneste løb, såfremt den har opnået denne klasse mindst to gange. Ellers er hundens klasse en klasse lavere end den bedst opnåede klasse.
18.5 Hunden klasses separat på sprint (K), normaldistance (M) og stayer (L). En hund starter på ny distance med klasse et niveau lavere end dens bedste klasse på øvrige distancer. En hunds laveste klasse kan maksimalt være to klassere lavere end dens bedste (En hund med K1 kan ikke være lavere end M3 og L3).
18.5 En hunds tid er stadig gældende i forhold til klassering selv om den efterfølgende diskvalificeres.
18.6 En hund der styrter eller kommer til skade under løbet skal ikke noteres for nogen tid selvom hunden gennemfører løbet.
18.7 Løbsmanageren kan 0-erklære klassering for et helt løb, hvis det vurderes at der er foregået ting under løbet der væsentligt har påvirket hundenes indbyrdes tider.
18.8 Alle hundens resultater og klasser registreres i SHCFs database og kan slås op på shcf.se under [Tävlinger] – [Tävlingsresultat] – [Sök i databas] – [Resultat – per Hundnamn].
2)
Ny §19 (efterfølgende paragraffer rykkes)
§19.1 I forbindelse med tilmelding til løb kan hundens ejer eller træner angive ønske om startboks som Inside, Midt eller Yder.
§19.2 Ved løb over flere dage, kan der ikke foretages ændring af boksønsker efter første løb.
§19.3 Løbsmanageren placerer hundene i løbet efter simpel lodtrækning. Først trækkes lod om de inderste bokse, blandt løbets Inside hunde, herefter trækkes lod om de næste bokse blandt løbets Midt hunde og til sidst trækkes lod om de yderste bokse blandt løbets Yder hunde. Ved ikke fyldte løb er boks 1 og 2 at regne som Inside, boks 3 og 4 er Midt og boks 5 og 6 er Yder.
§19.4 En Inside tilmeldt hund må aldrig placeres på ydersiden af en Midt eller Yder tilmeldt hund og en Yder tilmeldt hund må aldrig placeres på indersiden af en Midt eller Inside tilmeldt hund.
§19.5 Løbsmanageren har kompetence til af hensyn til hundenes sikkerhed, manuelt at placere ekstremt Inside hunde i boks 1 og ekstremt Yder hunde i boks 6.
3)
§23 Udgår, hvilket betyder at begge banereglementer er sat ud af drift og at der ikke kræves minimumstider for licens. Banerne kan lave ordensreglementer der ikke går ind på løbsreglementets område.
§16, stk. a ændres til:
Væddeløbshunden skal til enhver tid bære CGRC-godkendt mundkurv. Hvis en bane kræver en bestemt type kurv og hundens træner ikke er i besiddelse af en sådan, skal banen stille en til rådighed.
4)
Tilføjelse til §3.5 vedr. licensbøger og fornyelse af licens. Reglen træder i kraft for allerede licensgodkendte hunde fra sæsonen 2016 og omgående for nye licenshunde og nye importerede hunde med licens. Hunde der allerede er licensgodkendt skal kun betale 50.- for at få udstedt DHV licensbog:
3.5 Alle hunde som bringes til start for klubber tilknyttet DHV skal have en licensbog udstedt af DHV. Der opkræves 150.- for udstedelse af licensbog. Løbslicensen gælder for et år ad gangen, og fornys ved fremvisning af licensbog og gyldig vaccinationsattest. DHV har til ansvar at vedligeholde register over udstedte og fornyede licenser.
5)
Tilføjelse til §10.3 vedr. ikke fuldførte løb
Resultatet af et løb kan kun godkendes såfremt haren efterfulgt af mindst en hund har passeret mållinjen.
6)
LØBSBESKIVELSE (uden nummer under §17) ændres til:
17.12 Den enkelte banes løbsmanager har til ansvar at sammensætte løbene under hensyntagen til hundenes aktuelle klasse. Det skal tilsigtes ikke at sætte hunde med mere end 1 klasses forskel i samme løb. Hunde der er hurtigere end klasse 1 eller langsommere end klasse 5 bør kun sættes i løb med hunde af samme klasse.
17.13 Åbne løb er løb hvor alle hunde kan tilmeldes. Eventuelle adgangskrav eller begrænsning i antal skal fremgå af invitationen. Lodtrækning og seedning til finaler skal foregå offentligt efter semifinalernes afvikling. Tid og sted skal fremgå af indbydelsen.
17.14 Invitationsløb er løb hvor kun hunde der opfylder invitationens krav kan tilmeldes. Invitationsløb kan være almindeligt klasseinddelte løb eller åbne løb. Løb med håndplukkede hunde skal have en særlig begrundelse og sendes til DHV for godkendelse inden hundene inviteres.
7)
§20.4 ændres til:
20.4 SANKTIONER
Licensen skal inddrages, når væddeløbshunden diskvalificeres efter §20 stk. 2. Importeret hund og hund fra anden banetype starter med rent generalieblad.
Hvis en væddeløbshund gør sig skyldig i fight under §20 stk. 2, skal den diskvalificeres og dens licens inddrages fra væddeløb på den pågældende banetype, og den mister retten til evt. præmier ved det pågældende stævne. En diskvalificeret væddeløbshund kan ikke mere deltage i løb, hvortil den var tilmeldt.
20.4.A Ved første diskvalifikation får hunden 15 dages udelukkelse fra deltagelse i løb.
20.4.B Ved yderligere diskvalifikationer får hunden 30 dages udelukkelse fra deltagelse i løb og skal gennemføre et nyt fælles licensløb jvfr. §3.3.
20.4.C En hund kan maksimalt generhverve sin licens tre gange jvfr. 20.4.B, hvorefter den udelukkes fra al videre deltagelse i løb i DHV regi.
8)
Henvisning til lovgivning omkring lokalspil fjernes i overskriften og i §1
9)
Vedr. navneskift ændres §2.3 til:
2.3 Ingen væddeløbshund, der har været bragt til start i officielle løb eller testløb på DHV eller anden CGRC bane, kan skifte navn.
10)
Vedr. disciplinærmidlers gyldighed udgår §18.1 og §18.2 bliver således 18.1.
11)
Alle henvisninger til ’anden banetype’ fjernes (3 stk.)

Øvrige beslutninger:
1)
Den klub, der afholder DM er selv ansvarlig for at skaffe eventuelle sponsorer og kan fortsat selv afgøre propositionerne for løbene. Hvis DHV skal overtage ansvaret med at finde sponsorer, skal løbet også overgå til at være DHVs løb, hvilket ikke vurderes at være klubbernes ønske.
2)
Et særligt DHV Dansk Opdrætningsløb for 3-årige, hvor der indbetales dels ved fødslen og dels i rater for at beholde hundens mulighed for at ”blive i løbet”, er foreløbigt sat på hold. DHV er tilhængere af ideen, men det vurderes ikke at der produceres nok hvalpekuld i øjeblikket til at gøre løbende indbetaling attraktive for opdrættere/ejere.
3)
De nuværende regler for licenstagning bibeholdes, idet forslag om at implementere de svenske regler (kun et fællesløb men skrappere krav til både solo og fællesløb) vurderes at gøre det vanskeligere at opnå licens.

4)
DHV skal have en hjemmeside med eget domæne.

5)
For at undgå eskalering af uhensigtsmæssig opførsel blev det gjort klart, at såvel DHV som de enkelte klubber fremover hurtigere må anvende de disciplinærmidler, der er til rådighed.

Valg til bestyrelsen i DHV

Formand: Jesper Søtofte, KVF
Næstformand: Dorthe Petersen, GGK
Kasserer: Marianne Mamsen, KVF
Sekretær: Philip Sprange, GGK
Medlem: Lars Stolberg, KVF
Suppleant: Britta Clausen, GGK

Klik her for pdf-versionen« Previous